Rybářský rozcestník

Rok 2018, rok naděje, rok volby, splňme si své rybářské sny :)

V ČRS je rok 2018 rokem volebním. Pro rybáře je rokem naděje! Každý rybář může mnoho. K naplnění naděje mu slouží členské schůze a letošní volební obzvlášť. Funkční období v Českém rybářském svazu je čtyřleté. Letos zaniká mandát všech členů volených do orgánů v ČRS, od výborů MO ČRS až po Radu ČRS. Volení funkcionáři končí, a aby mohli pokračovat další čtyři roky, musí být znovu zvoleni. Mám jasnou představu o budoucím fungování MO ČRS a ČRS. Uskutečním ji jen, když se budu účastnit členské schůze.

26221039_529348377466967_4421679776169880302_o26233791_529348154133656_2389879604150923258_o26240372_529348440800294_6857947665693593005_o26240857_529348330800305_3840494239743960577_o26685631_529348267466978_602224277506396687_o

Mohu něco změnit?

I můj hlas může rozhodnout. Přijdu, volím, a tak rozhoduji! A stačí málo. Jsou MO, kde rozhodují i pouhá 3 % členů o budoucnosti MO i celého svazu. Nepřijdu, nevolím, a tedy nerozhoduji. Pak jsou sociální sítě zaplaveny jedovatými poznámkami, proč to je zrovna tak, a ne jak bych chtěl já, proč to není jako „jinde ve světě“ a co proto, vy nahoře, děláte. Vezmu s sebou i kamaráda, parťáka. Moje šance na úspěch tak výrazně roste. Ve vlastní MO ČRS pak pro změnu můžeme společně navrhnout, podpořit, schválit, zamítnout návrh, funkcionáře, či delegáta, nebo se na něco zeptat. Hlavně však ovlivnit fungování a chod ČRS jako celku.

Co tedy mohu ovlivnit?

Vše, co projednává členská schůze, zejména mám právo:
– hlasovat o všech záležitostech, které členská schůze projednává,
– volit a být volen do všech orgánů ČRS od MO ČRS až po Republikovou radu ČRS,
– účastnit se ostatních činností ČRS,
– obracet se na orgány ČRS se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi ).

Kde to mohu ovlivnit a jak?

1. Na členské schůzi MO ČRS vlastním hlasováním o složení výboru a o delegovaných zástupcích na jednání územní konference vlastního územního svazu ČRS a na Republikovém sněmu ČRS.
2. Na Územní konferenci svého územního svazu ČRS svým delegovaným zástupcem MO ČRS, kterého členská schůze MO ČRS zavázala ke způsobu hlasování.
3. Na Republikovém sněmu ČRS prostřednictvím hlasování svých 21 delegátů z každého územního svazu ČRS (a 15 členů Republikové rady ČRS), kdy své delegáty může jak MO ČRS, tak konference územního svazu ČRS zavázat jak a pro koho má hlasovat.

Co členská schůze, která je nejvyšším orgánem MO ČRS, také může?

a) schválit výši jednorázového vstupního příspěvku (zápisného), počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanční náhrady ) a stanovit úlevy z tohoto plnění, a to pro důchodce, osoby se zdravotním postižením, ženy, mládež a studující ),
b) rozhodnout při rozdělení MO ČRS o rozdělení majetku nebo při sloučení MO ČRS o novém společném majetku; členská schůze též rozhodne o názvu a sídle nově vzniklé MO ČRS ),
c) zřizovat a rušit místní skupiny a kluby a rozhodovat o jejich působnosti ),
d) schvalovat zprávu o činnosti a o výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a brát na vědomí zprávu dozorčí komise ),
e) volit nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi MO ČRS, může provést přímou volbu předsedy místní organizace ),
f) volit delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhovat delegáta do republikového sněmu ),
g) rozhodovat o samostatném nebo společném výkonu rybářského práva ),
h) schvalovat kooptaci člena výboru MO ČRS nebo člena dozorčí komise MO ČRS ).

Obecně k členské schůzi

Program členské schůze musí být znám předem a uveden na pozvánce a po zahájení schůze být schválen hlasováním, stejně jako ostatní náležitosti, které mají být členskou schůzí schváleny, jako jsou shora uvedené jednotlivé zprávy;
a) výbor MO ČRS členskou schůzi svolává způsobem, který je v místě obvyklý, např. písemně nebo vývěskou s uvedením programu, nebo osobně ),
b) členskou schůzi řídí předseda MO ČRS nebo pověřený člen výboru MO ČRS,
c) program členské schůze sestavuje výbor MO ČRS. Pokud se mi program, který musí být již na pozvánce uveden, nelíbí, nebo mi na něm něco chybí a potřebuji jej doplnit, mám právo dát návrh na jeho změnu nebo doplnění ) hned, jakmile řídící schůze chce dát hlasovat o programu; o návrhu na změnu nebo doplnění programu se hlasuje, přičemž řídící schůze nemůže návrh zamítnout nebo odmítnout, od toho je členská schůze, která o návrhu rozhoduje hlasováním,
d) tomuto hlasování předchází jistá organizační procedura, neboť členská schůze je po svém zahájení schopna usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů MO ČRS, a pokud není schopna se usnášet, je povinností řídícího odložit její další průběh o 15 minut. Nezapomeňte si vzít platnou členskou legitimaci ČRS. Bude potřeba u prezentace, protože počet přítomných členů MO ČRS se na členské schůzi zjišťuje prezenční listinou,
e) členská schůze je po uplynutí 15 minut schopna usnášet se za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů MO ČRS, např. i 40 přítomných členů z celkového počtu 1 500 členů, což je 3,3 %, to neplatí jen v případě rozdělení, sloučení nebo zániku MO ČRS a při rozhodování o samostatném či společném výkonu rybářského práva, kdy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů MO ČRS ),
f) dále si po zahájení jednání schůze musí členská schůze zvolit z přítomných členů MO ČRS nejméně 3 členy mandátové komise, 3 členy návrhové komise a 3 členy volební komise; i členy těchto komisí můžete navrhnout jinak, i když je má jistě výbor MO ČRS připravené; řídící schůze musí o tom dát hlasovat.
g) mandátová komise po zahájení jednání pak z prezenční listiny ověřuje přítomných členů MO ČRS a podává členské schůzi zprávu o splnění podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. Pro každé hlasování je počet přítomných, dán počtem hlasujících,
h) volební komise řídí průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky,
i) návrhová komise přednáší členské schůzi návrh usnesení členské schůze,
j) z každé členské schůze je povinností vyhotovit zápis, jehož součástí je prezenční listina ), ve volebním roce zápis volební komise ) a usnesení z členské schůze ).

Jak volit na členské schůzi?

Volby se na členské schůzi řídí čl. 19 Jednacího řádu ČRS:

K provedení voleb se volí na členské schůzi volební komise. Volby řídí předseda volební komise.

Návrh kandidátů připravuje výbor MO ČRS po předchozím projednání s navrhovanými členy do funkcí a předá jej volební komisi.
Předseda volební komise přednese návrh kandidátů a zjistí, zda přítomní členové mají připomínky k navrženým kandidátům nebo jiné návrhy. Zde je možnost provést přímou volbu předsedy MO ČRS např. tajným hlasováním, ale je potřeba i navrhnout vlastní kandidáty do výboru, delegáta na územní konferenci nebo delegáta na Republikový sněm.
O návrzích se rozhoduje v pořadí, v jakém byly předloženy, a to buď tajným hlasováním hlasovacími lístky, nebo veřejným hlasováním zdvižením ruky. O způsobu hlasování rozhodnou přítomní členové, třeba i na Váš návrh, že se bude hlasovat tajně.

Při rovnosti hlasů pro přijetí návrhu a proti jeho přijetí se návrh pokládá za nepřijatý. Přítomný člen, jehož návrh nebyl přijat, může žádat, aby byl jeho návrh uveden v zápisu, a této žádosti musí být vyhověno.

Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných členů.
V případě, že není zvolen navrhovaný počet členů na členské schůzi, musí se provést doplňující volba a pokud to nejde na téže schůzi, musí být provedena do dvou měsíců.
Předseda volební komise sepíše o činnosti volební komise a průběhu volby zápis, který podepíší všichni členové volební komise. Tento zápis je součástí zápisu z členské schůze.

Vydejme se tedy na schůze MO a uvidíte, že to má smysl!

Petrův zdar!

Nejčtenější články

Výměnný obchod s kosem

Už jsem zažil u vody kdejaká zvláštní setkání, ale tento zážitek s „taťkou“ kosem si tedy opravdu nemohu nechat pro sebe. 🙂 Stalo se to poměrně nedávno na mé jednodenní rybářské výpravě na Rozkoši…

Rady pro začínající vláčkaře – nástrahy vhodné pro vláčení

Ano, vláčení je fenomén, ale je to především dřina. Někdy ani 300 náhozů nestačí k tomu, aby člověk spatřil nějakou tu šupinu. Vláčkař musí být nejen tělesně zdatný, ale také musí překypovat výrou v sebe sama. Někdy totiž ani několik hodin prohazování vodou nestačí k tomu, aby byl lov úspěšný a pak jen psychicky zdatný rybář dokáže další den vzít vláčecí prut opět do ruky a nahodit. Kromě výše uvedeného i znalost vody, či konkrétního místa, kde rybář chytá a také slušná výbava vede k úspěchu. Ovšem pro úspěšný lov vláčením je především nutná ta pravá nástraha, právě ta často rozhoduje o tom, zda rybář ten den zasekne rybu, nebo ne.

Jak zajisti kus rohlíku na háček při chytání tzv. na mlaskačku

Existuje více montáží a návazců s kterými můžeme nabízet kus rohlíku rybám pěkně z hladiny, tzv. na mlaskačku. Pro milovníky dalekých a razantních náhozů tu mám způsob nastražení rohlíku pomocí háčku s přívěsem, boilie jehly a kousku klacku, nebo i klasické zarážky.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace Rozumím