Rybářský rozcestník

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je naší prioritou! Po registraci se vám totiž otevřou nové možnosti a více funkcí pro užívaní našeho portálu. A proto nebojte se u nás zaregistrovat!

Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka v naší registraci tímto potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s našemi podmínkami ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, prostě nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže z účelu zpracovávání osobních údajů vyplývá doba kratší. Máte však právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat!

Osobní údaje, které nám vyplněním naší registrace sdělujete, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v tomto dokumentu!

Vaše osobní údaje mohou být, kromě registrace, rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Langer MediaNet s.r.o. dodržuje všechna technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění!

Máme zákounnou povinnost Vás jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů naší společnosti je dobrovolné. Máte právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován vás výslovný souhlas, máte právo vás souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním písemného oznámení na naši adresu: Langer MediaNet s.r.o., Chábory 5, 518 01 Podbřezí nebo elektronicky na e-mailovou adresu: rybarskyrozcestnik(@)seznam.cz

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je nutné Vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a naše společnost Langer MediaNet s.r.o. nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů!

Google Analytics a soubory cookie

Naše webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače registovaného uživatele a Návštěvníka umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní registovaným uživatelem či pouhým návštěvníkem.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Provozovatele a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat IP adresu registovaného uživatele či pouhého návštěvníka s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel a nebo návštěvník webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí registrovaný uživatel i běžný návštěvník se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Podmínky užití webu rybarskyrozcestnik.cz

Pro podmínky užití našeho portálu se pod pojmem uživatel rozumí každá osoba, která užije funkce našeho webu po registraci v naší administraci. Uživatel provedením registrace stvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil a souhlasí s nimi!

Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví náš web, bez ohledu na to, zda využije formulář pro registraci či nikoli.

Provozovatelem se rozumí v tomto dokumentu firma Langer MediaNet s.r.o., která je majitelem a právě provozovatelem webu rybarskyrozcestnik.cz

Podmínkou zřízení uživatelského účtu je bezplatná registrace na našem webu rybarskyrozcestnik.cz. Při registraci je nutné zadat e-mail a zvolit heslo a přezdívku. Zadaný e-mail nebude zveřejněn!

Práva a povinnosti uživatele, návštěvníka i provozovatele webu rybarskyrozcestnik.cz

 • Registrovaný uživatel má právo zdarma využívat nadstandartní služby našeho webu…
 • Vkládat fotografie a texty do složky „Blog a Bazárek“.Rádi zveřejníme dobré autorské recepty a články, včetně autora, pokud tento bude chtít mít uvedené jméno učlánku!
 • Zveřejnit příspěvky uživatelů je možné jen v případě, že uživatel dodrží všechny právní podmínky našeho státu, především zákon autorský! Zveřejněním dává uživatel veškerá práva provozovateli na zveřejnění nejen na webu rybarskyrozcestnik.cz, ale také na sociálních sítích, především na stránkách na Facebooku.
 • Uživatel nesmí spamovat naše administrativní rozhranní, ani jinak úmyslně škodit, například blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást webového rozhraní apod. V tomto případě si provozovatel vyhrazuje právo zrušit účet uživatele a to i bez předchozího opozornění uživatele!
 • Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele či třetí osoby.
  Uživatel ani návštěvník nemá nárok na žádné finanční odškodnění v důsledku výpadku webu, nefunkčnosti administrativného rozhraní nebo v důsledku škod, které mohou nastat při aplikaci receptů v praxi, například díky chybě v textu apod. To stejné platí pro návody a články uvedené na našem webu rybarskyrozcestnik.cz!
 • Žádná část webu rybarskyrozcestnik.cz nesmí být kopírována, opisována či jinak použita bez předchozího souhlasu provozovatele webu!

Zaškrtnutím příslušného políčka v naší registraci uživatel dále stvrzuje souhlas s výše uvedenými podmínkami užití webu rybarskyrozcestnik.cz a čestně prohlašuje, že:

 • Je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem.
 • Veškeré údaje, které prostřednictvím formuláře pro registraci poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
 • Že se před zahájením užívání webu rybarskyrozcestnik.cz důkladně seznámil s výše uvedenými zásadami, těmto zásadám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 • Nebude užívat webové rozhraní způsobem či za účelem, který by byl v rozporu s těmito zásadami, platnými právními předpisy či dobrými mravy.