Rybářský rozcestník

EUROPE CARP CUP JUNIOR 2016

28.5.2016
Náš rozcestník, tedy přesně generátor RSS kanálů, vám nabízí články z mnoha českých rybářských webů. Díky rozcestníku tak máte na jednom místě ty nejzajímavější rybářské články, ale i další informace z rybářského světa... Pokud jste majitelem rybářského webu a váš RSS kanál zde není, stačí nám poslat info na e­mail: rybarskyrozcestnik@seznam.cz, rádi vaše RRS zdarma přidáme!

Štítky:

25.– 28. AUGUSTa 2016

Štrkovisko Veľký Cetín

 

Pravidlá súťaže :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže.

b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 – 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22 rokov (vek bude súťažiaci povinný preukázať pri registrácii dokladom totožnosti)

c/ Organizátorom tejto súťaže je, Majo Zauška a Ľubomír Mokrý, ktorí majú možnosť rozhodovať o pravidlách súťaže a výhradné právo kedykoľvek už dané pravidlá súťaže meniť. ( organizátor má právo na zmenu pravidiel iba v nevyhnutnom prípade, ako napríklad, keby nejaké družstvo nájde dieru v pravidlách, vďaka čomu bude zvýhodnené voči ostatným súťažiacim… )

d/ Všetci súťažiaci a doprovodné osoby na znak súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže podpíšu registračný list pri registrácii súťažného teamu. Úradným jazykom je slovenský jazyk a oficiálnou menou pre vyplácanie štartovného je EURO.

e/ Pravidlá súťaže sú majetkom organizátora a nesmú byť použité, alebo

kopírované bez súhlasu.

 

Čl. II.

Registrácia, losovanie a spoločné fotografovanie

 

a/ Registrácia súťažiacich prebehne vo štvrtok 25. augusta v čase od 7:00 do 9:00 hod

b/ Súťažné dvojice sa spolu s kapitánom musia zaregistrovať vo vyhradenom čase na registračnom stanovišti.

c/ Po registrácii si kapitán súťažného teamu vylosuje číslo, ktoré rozhodne v akom poradí bude team pozvaný k losovaniu samotného lovného stanovišťa.

d/ Losovanie stanovíšť prebehne po oficiálnom fotografovaní teamov od 10:00 DO 10:30.

Losovanie stanovíšť bude prebiehať spôsobom, kde každá súťažná dvojica bude vyzvaná k losovaniu podľa poradia v akom uhradili štartovné. Súťažiaci najskôr vylosuje lístok s číslom, ktoré určí poradie v ďalšom kole, kedy budú pretekári losovať samotné lovné miesto.

e/ Ak sa súťažný team nedostaví na registráciu v stanovenom čase registrácie, lovné miesto si bude losovať ako posledný bez možností losovania poradových čísel, ktoré mali ostatný súťažiaci. Ak sa súťažný team nedostaví pred koncom oficiálneho losovania stanovíšť o ich účasti na súťaži rozhodnú organizátori.

 

Čl. III.

Lovné stanovište

 

a/ Bivakovanie je povolené len súťažiacim teamom s doprovodnou osobou (asistentom a kapitánom) a organizátorom súťaže. (výnimky je nutné konzultovať vopred s organizátormi)

b/ Presun na stanovištia po oficiálnom vylosovaní stanovíšť 25. augusta od 10:30 hod.

Súťažiaci sa môžu na vylosované stanovištia presunúť až po vyzvaní rozhodcov. Žiadame, aby ste sa riadili ich pokynmi.

c/ Každý team má svoje lovné stanovište označené na brehu identifikačným číslom (tabuľkou), ktoré obsahuje číslo stanovišťa.

d/ Súťažiaci si môžu rozmiestniť svoje prúty a ostatné vybavenie len v priestore svojho stanovišťa. Rozhodcovia majú právo rozhodnúť o zmene umiestnenia prútov súťažiacich.

e/ Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a preto žiadame všetkých súťažiacich udržiavať na stanovištiach čistotu a poriadok.

Berieme túto vec veľmi vážne a jej porušenie bude sankciované. Na konci súťaže sú súťažiaci povinný odniesť svoj odpad do zberni.

 

Čl. IV.

Pravidlá rybolovu

 

a/ Loví sa štýlom chyť a pusť.

b/ Príprava na lov : 25. augusta od 11:00 do 13:00 hod.

(bude signalizovaná). Počas prípravy môže team vo svojom

vyznačenom sektore markrovať a zakrmovať. Zakrmovanie je povolené len z brehu vo vyznačenom sektore.

c/ Oficiálny začiatok lovu : 25. augusta – 13:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

Oficiálny koniec lovu : 28. augusta – 13:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

d/ Ak súťažiaci team prekročí hranice svojho lovného sektoru na brehu pri zdolávaní ryby, tak mu táto ryba nebude započítaná.

Akékoľvek nezrovnalosti v súťažnom sektore konzultujte s prideleným sektorovým rozhodcom pred začiatkom súťaže.

e/ Každý súťažiaci pár loví spolu na 4 prúty s jedno háčikovým nadväzcom. Štyri ďalšie prúty je možné mať v rezerve pre prípad poškodenia, čo však nie je podmienkou. Dĺžka nadväzca môže byť maximálne 50cm.

f/ Ako návnadu a nástrahu je možné používať výhradne boilies.

( povoľujú sa pelety a method mix v rámci kŕmenia )

g/ Po celý čas súťaže je prísne zakázané chytať a vnadiť živými návnadami a nástrahami. Ako nástrahu a návnadu sa zakazuje používať akýkoľvek partikel.

h/ Do súťaže sa počítajú len ulovený kapri s váhou od 8 kg (vrátane), pričom každému teamu sa zaráta do konečného súčtu 5 najťažších rýb. Team, ktorý bude mať najvyšší súčet 5-tich bodovaných rýb vyhráva.

i/ Jediný spôsob lovu je lov na ťažko. Lov na plávanú, feeder technikou a z člna je zakázaný.

j/ Zdolávanie rýb je povolené len z brehu.

k/ Ryba zdolávaná tesne pred ukončením súťaže musí byť z vody vytiahnutá do 20 min po zvukovom signály ukončenia preteku. V opačnom prípade nebude úlovok do súťaže zaregistrovaný.

l/ Pri love sú súťažiaci povinný používať dostatočne veľkú podložku pod kapra, veľký podberák a saky o min. počte 3ks pre prípad, že by sa im podarilo uloviť viac kaprov po sebe a museli tak zasakovať ryby pre následné zváženie rozhodcami. V saku sa môže prechovávať len jeden úlovok.

m/ Každú ulovenú bodovanú rybu po obháčkovaní musí súťažiaci team prechovávať v saku do príchodu oficiálneho rozhodcu. Súťažiaci je sám zodpovedný za okamžité nahlásenie naplnenia tretieho saku rozhodcovi, zodpovednému za príslušný sektor.

n/ Úlovky budú priebežne vážené po nahlásení jednotlivého družstva.

o/ S rybami je potrebné narábať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

 

Čl. V.

Bodovanie a zaznamenávanie úlovku.

 

a/ Každý úlovok musí byť zaznamenaný za prítomnosti jedného rozhodcu a jedného súťažiaceho z vedľajšieho sektoru.

b/ Súťažiaci sú povinný počas preteku umožniť rozhodcom kedykoľvek odvážiť úlovok prechovávaný v saku.

c/ Úlovok musí byť odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu.

d/ Úlovky budú zapisované do registračného listu úlovkov, ktorý bude zverený oficiálnym rozhodcom. Každý záznam musí obsahovať:

– číslo stanovišťa

– meno súťažiaceho

– dátum a čas váženia ryby

– druh úlovku a presnú váhu v kilogramoch

– fotografiu súťažiaceho s úlovkom, ktorá bude vyhotovená rozhodcom. Fotografia musí obsahovať súťažiaceho, rybu a tabuľu s menovanými údajmi

e/ Po súhlase a podpise registračného listu súťažiaceho, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu.

 

Čl. VI.

Kapitán a doprovodná osoba

 

a/ Každý súťažný team môže mať jednu doprovodnú osobu a kapitána. Výnimku umožňuje len hlavný rozhodca súťaže po oficiálnej žiadosti.

b/ Kapitán je označený registračnou kartičkou a zabezpečuje len podoberanie a nasledovnú manipuláciu s ulovenou rybou. Nemá povolené zasekávanie a zdolávanie rýb prútom, ani kŕmenie a markrovanie. Kapitán môže pomáhať družstvu s výrobou nadväzcov a prípravou kŕmenia, či nástrah.

c/ Zakrmovanie a kladenie nástrah pomocou zavážacích lodiek je zakázané.

 

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia.

 

a/ V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja súťažiaci, musia stiahnuť všetky prúty z vody a vlasce navinúť späť na cievky.

b/ V prípade nutnosti, alebo zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie súťaže. V takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia súťaže.

c/ Súťažiaci súťažia na vlastné nebezpečenstvo.

d/ Organizátor súťaže nezodpovedá za osobný majetok účastníkov súťaže.

e/ Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia porušenia pravidiel súťaže skontrolovať nástrahy súťažiacich, stanovište a príslušenstvo. V prípade porušenia pravidiel súťaže, má organizátor právo diskvalifikovať team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

f/ Súťažiaci sa musia prispôsobiť požiadavkám filmového štábu a fotografov, a to po celú dobu súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže na reklamné a mediálne účely.

g/ Počas preteku je súťažiaci team povinný nahlásiť oficiálnemu rozhodcovi v sektore každý príchod cudzieho motorového vozidla na stanovište.

h/ Zabiť, zraniť, prepravovať alebo privlastniť si akýkoľvek úlovok je prísne zakázané!

i/ Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora po zložení finančného poplatku 20 EUR. Ak bude tento protest opodstatnený, finančný poplatok bude danému družstvu vrátený.

J/ Vstup, alebo odchod návštev, alebo súťažiacich z uzavretého priestoru pretekov bez oboznámenia rozhodcov, môže viesť až k diskvalifikácií.

P1060173
P1060209
P1060252
P1060254

 

Štartovné na pretek:

TEAM – 150 EUR

 

Štartovné sa uhrádza:

bankovým prevodom do 10. augusta 2016

na Číslo účtu:  

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0351 8778 ( písať bez medzier )

BIC (SWIFT) : CEKOSKBX   ( pre zahraničné platby )

 

variabilný symbol : meno kapitána

 

Každý team bude zaregistrovaný až po uhradení štartovného !

………………………………………

Registrácia a informácie:

 

Ľubomír Mokrý, 0903 258 408

info@europecarpcupjunior.eu

 

Majo Zauška, 0905 313 034

majozauska@gmail.com

Příspěvek EUROPE CARP CUP JUNIOR 2016 pochází z book Fishing

Nejčtenější články

Jak na úhoře s feederovým prutem

Ten, kdo propadl chytání na feeder, si rozhodně rád zkusí s tímto prutem i lov úhořů. Feeder je k chytání úhořů stejně dobrý, jako klasické pruty na položenou. Jen se musí vědět, jak na to!

Druhy ryb doporučené k uzení

Následující seznam představuje stručný přehled nejběžnějších druhů ryb vhodných k uzení, které si můžete sami chytit, nebo také koupit v obchodech. Samozřejmě existuje ještě mnoho dalších druhů, které lze rovněž použít k uzení.

Lov kaprů i jiných bílých ryb ve větším proudu

Asi většina zkušenějších rybářů mě dá zapravdu, že chytání ryb ve stojaté vodě je o něco málo jednodušší, než lov ryb v proudné vodě. Ovšem tento článek chci věnovat především lovu bílých ryb v silnějších proudech, tedy všude tam, kde je větší proud, díky kterému musíme změnit nejen samotnou taktiku lovu, ale i přizpůsobit montáže a vlastně skoro celou rybářskou výbavu.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace Rozumím