Rybářský rozcestník

EUROPE CARP CUP JUNIOR 2016

28.5.2016
Náš rozcestník, tedy přesně generátor RSS kanálů, vám nabízí články z mnoha českých rybářských webů. Díky rozcestníku tak máte na jednom místě ty nejzajímavější rybářské články, ale i další informace z rybářského světa... Pokud jste majitelem rybářského webu a váš RSS kanál zde není, stačí nám poslat info na e­mail: rybarskyrozcestnik@seznam.cz, rádi vaše RRS zdarma přidáme!

Štítky:

25.– 28. AUGUSTa 2016

Štrkovisko Veľký Cetín

 

Pravidlá súťaže :

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže.

b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 15 – 21 rokov. Do konca pretekov nesmie súťažiaci dovŕšiť 22 rokov (vek bude súťažiaci povinný preukázať pri registrácii dokladom totožnosti)

c/ Organizátorom tejto súťaže je, Majo Zauška a Ľubomír Mokrý, ktorí majú možnosť rozhodovať o pravidlách súťaže a výhradné právo kedykoľvek už dané pravidlá súťaže meniť. ( organizátor má právo na zmenu pravidiel iba v nevyhnutnom prípade, ako napríklad, keby nejaké družstvo nájde dieru v pravidlách, vďaka čomu bude zvýhodnené voči ostatným súťažiacim… )

d/ Všetci súťažiaci a doprovodné osoby na znak súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže podpíšu registračný list pri registrácii súťažného teamu. Úradným jazykom je slovenský jazyk a oficiálnou menou pre vyplácanie štartovného je EURO.

e/ Pravidlá súťaže sú majetkom organizátora a nesmú byť použité, alebo

kopírované bez súhlasu.

 

Čl. II.

Registrácia, losovanie a spoločné fotografovanie

 

a/ Registrácia súťažiacich prebehne vo štvrtok 25. augusta v čase od 7:00 do 9:00 hod

b/ Súťažné dvojice sa spolu s kapitánom musia zaregistrovať vo vyhradenom čase na registračnom stanovišti.

c/ Po registrácii si kapitán súťažného teamu vylosuje číslo, ktoré rozhodne v akom poradí bude team pozvaný k losovaniu samotného lovného stanovišťa.

d/ Losovanie stanovíšť prebehne po oficiálnom fotografovaní teamov od 10:00 DO 10:30.

Losovanie stanovíšť bude prebiehať spôsobom, kde každá súťažná dvojica bude vyzvaná k losovaniu podľa poradia v akom uhradili štartovné. Súťažiaci najskôr vylosuje lístok s číslom, ktoré určí poradie v ďalšom kole, kedy budú pretekári losovať samotné lovné miesto.

e/ Ak sa súťažný team nedostaví na registráciu v stanovenom čase registrácie, lovné miesto si bude losovať ako posledný bez možností losovania poradových čísel, ktoré mali ostatný súťažiaci. Ak sa súťažný team nedostaví pred koncom oficiálneho losovania stanovíšť o ich účasti na súťaži rozhodnú organizátori.

 

Čl. III.

Lovné stanovište

 

a/ Bivakovanie je povolené len súťažiacim teamom s doprovodnou osobou (asistentom a kapitánom) a organizátorom súťaže. (výnimky je nutné konzultovať vopred s organizátormi)

b/ Presun na stanovištia po oficiálnom vylosovaní stanovíšť 25. augusta od 10:30 hod.

Súťažiaci sa môžu na vylosované stanovištia presunúť až po vyzvaní rozhodcov. Žiadame, aby ste sa riadili ich pokynmi.

c/ Každý team má svoje lovné stanovište označené na brehu identifikačným číslom (tabuľkou), ktoré obsahuje číslo stanovišťa.

d/ Súťažiaci si môžu rozmiestniť svoje prúty a ostatné vybavenie len v priestore svojho stanovišťa. Rozhodcovia majú právo rozhodnúť o zmene umiestnenia prútov súťažiacich.

e/ Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a preto žiadame všetkých súťažiacich udržiavať na stanovištiach čistotu a poriadok.

Berieme túto vec veľmi vážne a jej porušenie bude sankciované. Na konci súťaže sú súťažiaci povinný odniesť svoj odpad do zberni.

 

Čl. IV.

Pravidlá rybolovu

 

a/ Loví sa štýlom chyť a pusť.

b/ Príprava na lov : 25. augusta od 11:00 do 13:00 hod.

(bude signalizovaná). Počas prípravy môže team vo svojom

vyznačenom sektore markrovať a zakrmovať. Zakrmovanie je povolené len z brehu vo vyznačenom sektore.

c/ Oficiálny začiatok lovu : 25. augusta – 13:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

Oficiálny koniec lovu : 28. augusta – 13:00 hod, bude signalizovaný zvukovým signálom.

d/ Ak súťažiaci team prekročí hranice svojho lovného sektoru na brehu pri zdolávaní ryby, tak mu táto ryba nebude započítaná.

Akékoľvek nezrovnalosti v súťažnom sektore konzultujte s prideleným sektorovým rozhodcom pred začiatkom súťaže.

e/ Každý súťažiaci pár loví spolu na 4 prúty s jedno háčikovým nadväzcom. Štyri ďalšie prúty je možné mať v rezerve pre prípad poškodenia, čo však nie je podmienkou. Dĺžka nadväzca môže byť maximálne 50cm.

f/ Ako návnadu a nástrahu je možné používať výhradne boilies.

( povoľujú sa pelety a method mix v rámci kŕmenia )

g/ Po celý čas súťaže je prísne zakázané chytať a vnadiť živými návnadami a nástrahami. Ako nástrahu a návnadu sa zakazuje používať akýkoľvek partikel.

h/ Do súťaže sa počítajú len ulovený kapri s váhou od 8 kg (vrátane), pričom každému teamu sa zaráta do konečného súčtu 5 najťažších rýb. Team, ktorý bude mať najvyšší súčet 5-tich bodovaných rýb vyhráva.

i/ Jediný spôsob lovu je lov na ťažko. Lov na plávanú, feeder technikou a z člna je zakázaný.

j/ Zdolávanie rýb je povolené len z brehu.

k/ Ryba zdolávaná tesne pred ukončením súťaže musí byť z vody vytiahnutá do 20 min po zvukovom signály ukončenia preteku. V opačnom prípade nebude úlovok do súťaže zaregistrovaný.

l/ Pri love sú súťažiaci povinný používať dostatočne veľkú podložku pod kapra, veľký podberák a saky o min. počte 3ks pre prípad, že by sa im podarilo uloviť viac kaprov po sebe a museli tak zasakovať ryby pre následné zváženie rozhodcami. V saku sa môže prechovávať len jeden úlovok.

m/ Každú ulovenú bodovanú rybu po obháčkovaní musí súťažiaci team prechovávať v saku do príchodu oficiálneho rozhodcu. Súťažiaci je sám zodpovedný za okamžité nahlásenie naplnenia tretieho saku rozhodcovi, zodpovednému za príslušný sektor.

n/ Úlovky budú priebežne vážené po nahlásení jednotlivého družstva.

o/ S rybami je potrebné narábať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

 

Čl. V.

Bodovanie a zaznamenávanie úlovku.

 

a/ Každý úlovok musí byť zaznamenaný za prítomnosti jedného rozhodcu a jedného súťažiaceho z vedľajšieho sektoru.

b/ Súťažiaci sú povinný počas preteku umožniť rozhodcom kedykoľvek odvážiť úlovok prechovávaný v saku.

c/ Úlovok musí byť odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu.

d/ Úlovky budú zapisované do registračného listu úlovkov, ktorý bude zverený oficiálnym rozhodcom. Každý záznam musí obsahovať:

– číslo stanovišťa

– meno súťažiaceho

– dátum a čas váženia ryby

– druh úlovku a presnú váhu v kilogramoch

– fotografiu súťažiaceho s úlovkom, ktorá bude vyhotovená rozhodcom. Fotografia musí obsahovať súťažiaceho, rybu a tabuľu s menovanými údajmi

e/ Po súhlase a podpise registračného listu súťažiaceho, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu.

 

Čl. VI.

Kapitán a doprovodná osoba

 

a/ Každý súťažný team môže mať jednu doprovodnú osobu a kapitána. Výnimku umožňuje len hlavný rozhodca súťaže po oficiálnej žiadosti.

b/ Kapitán je označený registračnou kartičkou a zabezpečuje len podoberanie a nasledovnú manipuláciu s ulovenou rybou. Nemá povolené zasekávanie a zdolávanie rýb prútom, ani kŕmenie a markrovanie. Kapitán môže pomáhať družstvu s výrobou nadväzcov a prípravou kŕmenia, či nástrah.

c/ Zakrmovanie a kladenie nástrah pomocou zavážacích lodiek je zakázané.

 

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia.

 

a/ V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja súťažiaci, musia stiahnuť všetky prúty z vody a vlasce navinúť späť na cievky.

b/ V prípade nutnosti, alebo zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie súťaže. V takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia súťaže.

c/ Súťažiaci súťažia na vlastné nebezpečenstvo.

d/ Organizátor súťaže nezodpovedá za osobný majetok účastníkov súťaže.

e/ Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia porušenia pravidiel súťaže skontrolovať nástrahy súťažiacich, stanovište a príslušenstvo. V prípade porušenia pravidiel súťaže, má organizátor právo diskvalifikovať team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

f/ Súťažiaci sa musia prispôsobiť požiadavkám filmového štábu a fotografov, a to po celú dobu súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže na reklamné a mediálne účely.

g/ Počas preteku je súťažiaci team povinný nahlásiť oficiálnemu rozhodcovi v sektore každý príchod cudzieho motorového vozidla na stanovište.

h/ Zabiť, zraniť, prepravovať alebo privlastniť si akýkoľvek úlovok je prísne zakázané!

i/ Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora po zložení finančného poplatku 20 EUR. Ak bude tento protest opodstatnený, finančný poplatok bude danému družstvu vrátený.

J/ Vstup, alebo odchod návštev, alebo súťažiacich z uzavretého priestoru pretekov bez oboznámenia rozhodcov, môže viesť až k diskvalifikácií.

P1060173
P1060209
P1060252
P1060254

 

Štartovné na pretek:

TEAM – 150 EUR

 

Štartovné sa uhrádza:

bankovým prevodom do 10. augusta 2016

na Číslo účtu:  

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0351 8778 ( písať bez medzier )

BIC (SWIFT) : CEKOSKBX   ( pre zahraničné platby )

 

variabilný symbol : meno kapitána

 

Každý team bude zaregistrovaný až po uhradení štartovného !

………………………………………

Registrácia a informácie:

 

Ľubomír Mokrý, 0903 258 408

info@europecarpcupjunior.eu

 

Majo Zauška, 0905 313 034

majozauska@gmail.com

Příspěvek EUROPE CARP CUP JUNIOR 2016 pochází z book Fishing

Nejčtenější články

Chytáme candáty

Na candáty můžeme použít několik rybolovných technik. Lze je chytat na položenou jak na mrtvou, tak živou rybku, tak je lovit metodou plavané, tedy pomocí splávku a nejlépe živé nástrahy. Nejaktivnější způsob je pak vláčení na mrtvou rybku, nebo na umělou nástrahu. V tomto článku rozebereme všechny základní metody lovu candátů.

Lov dravců na mrtvou rybku

Ne vždy máme po ruce živé nástražní rybky. Stejně, například štiky, dají často přednost ve sloupci houpajícímu se mrtvému tělu ryby i když o kousek dále se plácá živá nástraha. Stalo se mě to již několikrát, když jsem na jeden prut chytal na živou rybku, na druhém se mě vznášela mrtvá nástraha a paní štika se dala přemluvit právě na tuto „mrtvolku“. Také nahazování s mrtvou rybkou je bez problémů, zatímco živou nástrahu by jsme, díky tvrdému dopadu na hladinu, zbytečně trápili.

Nejlepší letní nástrahy pro kaprovité ryby

V tomto článku jsme si dovolili udělat takový stručný výběr nástrah, s kterými máme dobré zkušenosti při chytání v letních vedrech. Není to žádný objevný článek, jen výčet toho nejlepšího, co můžeme v létě kaprovitým rybám nabídnout. Mladým rybářům může hodně pomoci, staré pak třeba inspiruje k nahození nástrahy, na kterou již dávno zapomněli.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace Rozumím